Uppropstexten

Uppropet Bevara äktenskapet hade följande text och rubrik:

Bevara äktenskapet mellan man och kvinna

”Den pågående debatten om att två män eller två kvinnor ska kunna ingå äktenskap handlar ytterst om vems intresse som ska väga tyngst i Sverige.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att familjen, byggd på äktenskapet mellan man och kvinna, utgör ”den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten” (artikel 16).

I alla tider har den livgivande föreningen mellan man och kvinna betraktats som samhällets själva urcell. Föreningen mellan man och kvinna har alltid haft ensamrätt till begreppet äktenskap och åtnjutit särskilt skydd från samhällets sida.

Långt innan nationalstaten uppstod fanns äktenskapet mellan man och kvinna som en stabiliserande och skyddande faktor, bl.a. för att se till barnets bästa. Till detta hör enligt artikel 7 i Barnkonventionen att barnet så långt det är möjligt skall få omvårdnad av både sin mamma och pappa. Mer än någon annan relation tillgodoser äktenskapet detta behov. Om äktenskapet görs könsneutralt kan det inte längre kopplas naturligt

till barn och barns rättigheter – den samkönade relationen är ju principiellt steril. Med ett könsneutralt äktenskapsbegrepp kommer barnen med nödvändighet att hamna i bakgrunden. Då finns det inte heller någon unik, av staten sanktionerad, institution för mamma-pappa-barn-relationen. Detta är inte rimligt om vi menar att barnens intresse är viktigt i vårt samhälle idag.

Att bevara äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna handlar inte om att diskriminera någon. Registrerat partnerskap finns ju redan för samkönade par och ger samma juridiska och ekonomiska trygghet som ett äktenskap. Om äktenskapsbegreppet utvidgas till att omfatta två män eller två kvinnor, öppnas däremot dörrarna för att också andra samlevnadsformer, som inte är allmänt accepterade idag, ska definieras som äktenskap.

Vi kräver därför att begreppet äktenskap reserveras för relationen mellan en man och en kvinna och att varje förslag att kalla könsneutrala relationer för äktenskap avvisas av Sveriges riksdag och regering.”

PS. En liknande kampanj har nyligen dragits igång i flera europeiska länder, med rubriken ”Mamma, Pappa, Barn – Europeiskt medborgarinitiativ för att skydda äktenskap och familj”. Du kan läsa mer om detta här.